Utsatt for vold?

22. februar 2013

Advokatfirmaet Høivang ønsker økt fokus på voldsofferenes rettigheter. Sjekk dine rettigheter her

BISTANDSADVOKAT  /   FRI RETTSHJELP

Politiet skal i henhold til straffeprosessloven (strprl.) § 107b, informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med fornærmede og etterlatte. I listen nedenfor følger oversikt over de tilfeller der fornærmede har rett på å få oppnevnt bistandsadvokat. I de tilfeller hvor det ikke gis rett til bistandsadvokat, kan den fornærmede (voldsofre) ha rett på kostnadsfri hjelp fra advokat etter regler om fri rettshjelp.

Nedenfor følger derfor også en oversikt over de sakstyper som gir fornærmede/skadelidte rett til fri rettshjelp.

Tilfeller hvor fornærmede har rett på bistandsadvokat:
– Voldtekt, jf. strl. § 192
– Seksuell omgang ved misbruk av avhengighetsforhold, jf. strl. § 193
– Seksuell omgang i institusjon eller anstalt jf. § 194
– Seksuell omgang med barn, jf. strl. §§ 195 og 196
– Incest, jf. strl. § 197
– Seksuell omgang med fosterbarn, stebarn o.l. jf. § 199
– Seksuell handling med barn under 16 år, jf. § 200 annet og tredje ledd
– Familievold / vold i nære relasjoner, jf. § 219
– Tvangsekteskap, jf. 222 annet ledd
– Menneskehandel («trafficking»), jf. § 224
– Brudd på kontaktforbud eller besøksforbud, jf. § 342
– Rettslig behandling av beslutning om besøksforbud i eget hjem, jf. § 107 a
– Kjønnslemlestelse, jf. strprl. § 107a første ledd bokstav b
– Vold, der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme        eller helbred, jf. strprl. § 107a første ledd bokstav b, jf. strl. § 9
– Den med foreldreansvar for noen under 18 år, eller etterlatte i saker hvor noen er død som følge av en straffbar handling, jf. strprl. § 107a annet ledd
– I andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for bistandsadvokat.
Hvor fornærmede ikke får bistandsadvokat, kan det innvilges FRI RETTSHJELP til fornærmede/skadelidte som er offer i straffesak med vold/sedelighet:
Fri rettshjelp, jf. rettshjelploven § 11 første ledd:
Advokatdekning gis her helt uavhengig av fornærmedes/ skadelidtes inntekt eller formue

1. Fornærmede har etter anmeldelse krav på fri rettshjelp for hjelp fra advokat ved følgende forbrytelser for å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen;
– Legemsfornærmelse, jf. strl. § 228
– Legemsbeskadigelse, jf. strl. § 229
– Seksualforbrytelser, jf. §§ 192-199
– Ran, jf. strl. § 267 – § 269
– Innbrudd, jf. strl. § 147
– Utpressing, jf. strl. 266
– Hensynsløse fredsforstyrrelser, jf. strl. § 390a
– Falsk anklage, jf. strl. § 168 og § 169
– Forbrytelser med hensyn til familieforhold, jf. strl. §§ 217 – 221
  Herunder mishandling fra nærstående
– Forbrytelser mot den personlige frihet og trusler, jf. strl. §§ 222-227

  Herunder tvangsekteskap

2. Vurdering før anmeldelse i de saker som ellers gir rett til bistandsadvokat.
3. Utarbeidelse av søknad om voldsoffererstatning, (både søknaden og eventuelt klage over avslag), jf. strprl. § 107 c, (I dette tilfellet, beror fritt rettsråd på søkers inntekt og en formue under visse beløpsgrenser)
Fornærmede kan søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning selv om saken henlegges eller fornærmede ikke vet hvem voldsutøver/ overgriper er.
* * * * * * *
For nærmere informasjon og forklaring om reglene og mulighetene for å få fri advokathjelp, svarer vi gjerne på dette. Ring oss for en uforpliktende samtale.
Advokatfirmaet Høivang
Rådhusgaten 11 2. etg, 3211 Sandefjord
Inngang ved Bytunet
Tlf: 33524200
Folkebadet.no