SAMLIVSBRUDD

15. mars 2022

Advokatfirmaet Høivang har lang erfaring med å bistå klienter som går gjennom samlivsbrudd, både etter ekteskap og samboerskap. Det å oppleve samlivsbrudd er ofte opprivende. Mange opplever det vanskelig å holde hode klart når alt det praktiske og økonomiske skal gjennomgås og fordeles.

EKTESKAP (samlivsbrudd etter ekteskap se her)

Ved samlivsbrudd etter ekteskap er det ekteskapsloven som bestemmer hvordan et skifteoppgjør skal se ut, altså hvordan ektefellenes formue skal fordeles mellom partene.

 • Har du opprettet ektepakt hvor det er avtalt fullstendig særeie ? hvis svaret er JA, betyr dette at det en selv har kjøpt og det en selv står som registrert eier på, eier man selv og skal ikke deles med den andre ektefellen. Med dette menes at eiendeler en selv har kjøpt, bankkonto i eget navn, bil registrert på seg selv, tinglyst/avtalt eierandel i boligen beholder en selv.
 • Har du ikke ektepakt ? da har du noe som heter felleseie. Dette er formuesordningen mellom ektefellene som betyr at verdien av alt hva begge ektefellene eier og som er opparbeidet under ekteskapet skal deles likt mellom ektefellene. Neste steg er å få en verdivurdering av eiendelene av alt hva begge to eier, altså en oversikt over hvilke verdier begge ektefeller har (herunder bil, båt, hus, innbo osv). Det er verdien på skiftetidspunktet, tidspunktet dere søkte om seperasjon eller faktisk flyttet fra hverandre som skal legges til grunn. Neste steg er å få en oversikt over gjeld – gjeld skal trekkes fra ved deling av formuen. En advokat vil kunne vurdere hvilken gjeld som kan trekkes fra hvor.
 • Hvis du ikke har kontaktet banken for å opplyse banken om situasjonen, og hvor stort lån en vil kunne få basert på din økonomi alene, er neste steg å kontakte banken. Banken vil i noen tilfeller kunne innvilge avdragsfrihet på lånet i en kortere periode. ( NB OBS, husk at ektefeller har rett til innsyn i hverandres økonomi).
 • Avtalebasert løsning – hvis dere etter å ha skaffet oversikt over formue og gjeld finner at dere er enige i hvordan skifteoppgjøret skal se ut, vil en advokat være behjelpelig med å sette opp en skifteavtale. Dette er en avtale som regulerer hvordan eiendelene og formuen skal deles og eksempelvis hvem som skal overta/kjøpe ut den andre fra felles bolig, eller om boligen skal selges. Dette for å sikre unødvendige konflikter i etterkant.
 • Husk tinglysning. Overtar du alene felles bolig, er det særdeles viktig at pengene ikke blir overført til den andre før skjøte er signert, sendt inn, og bekreftelse på at boligen er tinglyst på deg alene er i orden.
 • Er du usikker på om du har skjevdelingskrav i boet ? altså verdier du har fått i arv/gave fra andre enn ektefellen, eller verdier du hadde før ekteskapet ble inngått, vil våre advokater være behjelpelig på å vurdere om du har krav på skjevdeling.
 • Er du usikker på om du har opparbeidet deg en sameieandel i ektefellens eiendel, eller om du har et vederlagskrav, vil våre advokater kunne hjelpe deg med å vurdere om dere har levd på en slik måte.

SAMBOERSKAP (samlivsbrudd etter samboerskap se her)

Ved samlivsbrudd etter samboerskap, er hovedregelen at det en selv eier og står som registrert eier av, tar en med seg ut av samboerskapet.

 • Samboeravtale – Mange samboere velger å opprette noe som heter samboer/sameieavtale for å regulere i en avtale hvem som eier hva. De fleste som oppretter samboer/sameie avtale gjør dette nettopp fordi man eier noe av større verdi sammen, typisk er bolig. I en slik avtale kan partene avtale seg imellom eierandel/eierbrøk i felles bolig (noen velger å ikke tinglyse eierforhold, men avtaler dette kun i en sameieavtale), samt at ulike bidrag både praktisk og økonomisk ikke gir rett til opparbeidelse av større sameieandel. En samboeravtale gir dermed veiledning i hvordan eiendeler og verdier man eier sammen skal deles og med hvilken brøk.
 • Hvis dere ikke har samboer/sameieavtale tar en med ut av samboerskapet det man selv eier, har man konto begge disponerer deler man beløpet på to og tar ut hver sin halvdel. Eier man bolig sammen tas det utgangspunkt i tinglyst eierforhold ut ifra hvilken brøk man skal ha med ut. Har dere felles boliglån, tar man verdivurdering minus boliglån for å finne ut bruttoverdi dere skal ha ut. Har dere hvert deres boliglån med ulik saldo, eller den ene ikke har boliglån, så får dere dermed ulik brutto saldo ved oppgjør.
 • Vi anbefaler at dere lager skifteavtale om det dere har blitt enige om, dette er noe våre advokater kan bistå dere med.
 • Eier dere bolig sammen og ikke blir enige om hvem som skal overta boligen eller om den skal selges, vil våre advokater kunne hjelpe deg med å vurdere om det skal sendes varsel og deretter tas ut sak om tvangsoppløsning av sameiet.
 • Er du usikker på om du har opparbeidet deg en sameieandel i samboerens bolig, eller om du har et vederlagskrav, vil våre advokater kunne hjelpe deg med å vurdere om dere har levd på en slik måte.

Amalie Høivang

Advokat

Mob:   48 07 33 98

Tel:       33 52 42 00

Mail:    AH@hoivang.no

Folkebadet.no