Prisopplysninger

Tydelig strategisk effektiv

SALÆRBEREGNING – VANLIG TIMEPRIS

Våre timesatser spenner fra 1.990,- til 2.500,- beroende på sakstype og bruk av partner eller ansatt advokat. Våre timesatser for bruk av advokatfullmektig er 1.600,-. For alle timesatser gjelder at mva. kommer i tillegg.

I vurdering av honorarets størrelse vil vi ta utgangspunkt i den tid som faktisk er medgått til oppdraget, videre vil det bli tatt hensyn til sakens betydning og de verdier det gjelder, arbeidets art og vanskelighetsgrad, utfallet av saken samt den enkelte advokats spesialerfaring/kompetanse.

RETTSHJELPFORSIKRING

Din forsikring vil ofte inneholde en egen rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand dersom du er part i en tvist. Du kan og ha forsikring til rettshjelp hvis du har medlemskap i et forbund.

Dekningen har flere begrensninger som kan variere i innhold fra selskap til selskap.

FRI RETTSHJELP

I noen tilfeller dekker staten noen timer juridisk rådgivning i saker som har spesielt sterk innvirkning på menneskers liv. Denne ytelsen kalles fri rettshjelp, og har to former. Fritt rettsråd gis der det hovedsakelig er rådgivning og forsøk på å inngå avtale utenfor retten, mens fri sakførsel er bistand når det er kommet til rettssak. Det er mulig å få først det ene og så det andre.

Det er kun i bestemte sakstyper det gis fri rettshjelp. For noen saker dekker staten kostnadene for alle, uavhengig av inntekt og uten at du må betale noe som helst. For andre saker, er det kun de med inntekt og formue under visse grenser som får gratis hjelp. I disse tilfellene må man stort sett betale en egenandel, med mindre man har inntekt under 100 000 kr.

Merk at når du får innvilget fri sakførsel, har staten satt begrensninger for hva advokaten kan hjelpe deg med. Det er kun juridisk bistand som er helt nødvendig i saken de kan yte. Det betyr at du kan pålegges å finne frem dokumentasjon, undersøke praktiske løsninger eller liknende oppgaver underveis som er nødvendige for å løse saken, men som ikke anses som nødvendig juridisk bistand.

I disse sakene er det vi advokater som er ansvarlige for å sjekke at du fyller vilkårene. For å gjøre dette, trenger vi at du tar med følgende informasjon til første møte:

 • Utskrift av ligning
  • Ligger som side 3 i skatteoppgjøret for foregående år på skatteetaten.no
 • Informasjon om all inntekt du har mottatt de siste 3 hele månedene
  • Lønnslipper
  • Utskrift av utbetalinger fra NAV (må inneholde informasjon om hvilken ytelse det er og bruttobeløp)
   • Utbetaling av løpende ytelser ligger på «mitt nav» under «utbetalinger» (sørg for å åpne hver post før utskrift)
   • Utbetaling av sosialhjelp dokumenteres tilstrekkelig av vedtak om dette.

Du må også fylle ut et skjema og akseptere at vi sjekker økonomisk informasjon om deg og eventuelle samboer(e) i fylkesmannens databaser.

Sakstyper du eksempelvis kan få fri rettshjelp i:

 • samværsrett, daglig omsorg og foreldreansvar,
 • opphør av samboerforhold/økonomisk oppgjør etter separasjon
 • arbeidsrettssaker
 • oppsigelsessaker i husleieforhold
 • personskadeerstatning
 • trygdesaker
 • saker om voldsoffererstatning
 • bistand til fornærmede i straffesak

Grensen for å få innvilget fri rettshjelp:

 • Formue (uavhengig av hvor mange): 100 000,-
 • Inntekt
  • For enslige: 320 000,-
  • For husstand*: 490 000,-

* Som husstandsmedlemmer regnes ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, som for eksempel partnere og samboere. Når det gjelder barn og deres forhold til foreldrenes økonomi i denne forbindelse, så vil umyndige barn ikke ha rettslig handleevne og blir således som hovedregel representert av foreldre/verge. Myndige barn som bor hjemme med eller uten selvstendig inntekt skal anses som en selvstendig husstand. Det er bare i de tilfellene hvor myndige barn har reell interesse i sak reist av foreldre, eller omvendt, at partene skal identifiseres økonomisk.

Egenandelen for fritt rettsråd er en gang salærsatsen, det vil for tiden si kr. 1121,-

Egenandelen for fri sakførsel er 25 % av alle kostnadene, eller maks 8 ganger salærsatsen, for tiden kr. 8968,-


Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

SAMBOER

16. mars 2023

Lurer du på hva du og din bedre halvdel bør tenke på før dere flytter sammen og blir samboere? Eller er dere allerede samboere uten noe avtaleverk. Se nedenfor hvorfor […]

Les mer
Folkebadet.no