NYE REGLER HJEMMEKONTOR (01.07.2022) – skjerpet plikt for bedriftene

10. januar 2023

I de siste årene har bruken av hjemmekontor blitt mer vanlig. Under pandemien med nedstengning og restriksjoner var det i lange perioder påbud om hjemmekontor. Både bedriftene og de ansatte har omstilt seg og innrettet seg med hjemmekontor som hverdag. Som følge av dette har hjemmekontor blitt mer normalisert og flere bedrifter velger nå å tilby sine ansatte muligheten til å fortsette med hjemmekontor. Dette har gjort at det har vært et behov for å oppdatere og tilpasse regelverket til et mer moderne arbeidsliv.

Regjeringen har sett behovet for oppdatering av regelverket ved bruk av hjemmekontor, og dermed foretatt endring i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Endringene trådte i kraft 1. juli 2022.   

ARBEIDSTIDEN FOR HJEMMEKONTOR BLIR REGULERT

En av de største endringene er at forskriftens særregel om arbeidstid, i nåværende § 6, blir opphevet. Arbeidsmiljølovens alminnelige regler om arbeidstid skal dermed gjelde også for bruk av hjemmekontor, jf. § 1, 3. ledd. Det betyr at arbeidstiden skal være den samme enten arbeidstakeren er på hjemmekontor eller fysisk på arbeidsplassen.

UNNTAKSBESTEMMELSE – INFORMASJON ISTEDENFOR AVTALEFESTING

Under pandemien med pålegg om hjemmekontor, gjaldt det krav om skriftlig avtale tilknyttet hjemmearbeidet. Etter regelendringen  vil unntaket nå endres til at dersom  hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, så kan arbeidsgiver gi skriftlig beskjed etter drøfting med tillitsvalgt jf. ny § 2, 3.ledd.

PLIKT TIL Å SIKRE ANSATTE GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

Etter den gjeldende hjemmekontorforskriften har det ikke vært spesifisert, slik som i arbeidsmiljøloven, at arbeidstaker har krav på et godt psykososialt arbeidsmiljø. Etter forskriftsendringen i forskrift, pålegges nå, at arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt på hjemmekontor, jf. ny § 3, 1. ledd, annen setning.  

Herunder har arbeidsgiver fortsatt plikt i henhold til forskriften, til å sikre at bla innemiljø og arbeidsutstyr er forsvarlig jf § 3, 1. ledd

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger og at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt

TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET

En annen viktig endring er at arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Det følger av endringene at tilsynet ikke har adgang til arbeidstakers hjem uten særskilt avtale, slik at tilsynet føres på annen måte, jf. ny § 6.

For å kort oppsummere omfatter endringene følgende:

  • Særregel om arbeidstid oppheves, samme reglene om arbeidstid skal gjelde både på arbeidsplassen og på hjemmekontor
  • Tydeliggjøring av når forskriften gjelder
  • Unntak fra kravet om skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene, arbeidsgiver kan gi skriftlig informasjon etter å ha drøftet informasjonen med tillitsvalgte først
  • Arbeidsgiver plikter sikre det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret
  • Arbeidsgiver har fortsatt plikt til å sikre forsvarlig utstyr og miljø på hjemmekontoret
  • Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i hjemmekontorforskriften blir overholdt

Endringene i forskriften vil ivareta og verne arbeidstaker på samme måte på hjemmekontor som på arbeidsplassen og innebærer dermed en skjerpet plikt for bedriftene til ivaretagelse av de ansatte som har ordning med hjemmekontor. Endringene medfører og at arbeidstaker kan forholde seg til de samme arbeidstidene uavhengig om arbeidstaker jobber hjemmefra eller på arbeidsplassen.

Folkebadet.no