Advokatfirmaet Høivang retter igjen fokus på rettssikkerheten

5. november 2014

Den offentlige salærsatsen er for lav, det rammer de svakeste i samfunnet.

Advokat Lene Høivangs reaksjon på regjeringens forslag om å kun øke den offentlige salærsats med 5 kr, var å umiddelbart sende brev til Stortinget for å kjempe om de svakes rettssikkerhet.

Les hele saken på sb.no

Advokat Høivangs brev til Stortinget kan du lese nedenfor:

Svein Flåtten
Stortinget
0026 OSLO

svein.flatten@stortinget.no

Sandefjord den  22.10.2014

Kjære Svein Flåtten

DEN OFFENTLIGE SALÆRSATS ER FOR LAV – DETTE RAMMER DE MEST RESSURSSVAKE

Jeg henvender meg som velger og fordi jeg som småbyadvokat gjennom mange år ser hvordan budsjettforslaget hva gjelder salærsatsen vil ramme de mest ressurssvake i samfunnet og herunder brukerne av fri rettshjelp. Jeg driver advokatpraksis med kontor i Sandefjord og i Larvik. Jeg sitter også som hovedstyremedlem i Den Norske Advokatforening.

NOEN ERFARINGSEKSEMPLER FRA SMÅBYADVOKATEN
I jobben min som småbyadvokat ser jeg ukentlig hvilket behov det er hos privatpersoner som er helt avhengig av fri rettshjelpsordningen for å få ivaretatt sine rettigheter.

Eksempelvis nevner jeg barnefordelingssaker. Det er svært viktig ikke minst av hensyn til barna i disse sakene, at mor eller far som ikke har økonomi til å dekke advokat selv og dermed er avhengig av fri rettshjelp, får hjelp av erfarne og dyktige advokater på dette området. Det kan dreie seg om barn som lever i en konfliktsone mellom foreldrene og hvor vi vet fra forskningsresultater at barn får psykiske skadevirkninger og blir brukere av helsetjenester og blir skoletapere ved å leve i høykonfliktsone over tid. Jeg vil legge til at erfaring viser at også foreldre som lever i konfliktsonen med uløste barnefordelingssaker blir sykemeldte og får behov for helsetjenester. Min påstand er at det både som helsegevinst og samfunnsøkonomisk er viktig at det ytes bistand fra kompetent advokat i slike saker.

Dersom fri rettshjelpsatsen forblir så lav som budsjettforslaget ligger an til, står samfunnet i konkret fare for at erfarne og dyktig advokater ikke lengre makter å påta seg slike saker. Det truer rettssikkerheten, men gir også helsemessig dårlig resultat for publikum og koster samfunnet dyrt i form av økt behov for helsetjenester samt skoleressurser og til sist velferdsgoder.

Jeg kan nevne eksempel med arbeidstakere som blir urettmessig sagt opp fra jobben sin og som uten advokathjelp eller uten kompetent advokat og dermed uten riktig hjelp til løsning av saken og konflikten med arbeidsgiver, blir sykemeldte over lengre tid med kostnad i form av velferdsgodet sykepenger og dernest blir stående uten jobb og dermed koster samfunnet i form av velferdsgodet ledighetstrygd. Erfaring viser også at det tar lengre tid og er vanskeligere for denne gruppen å komme tilbake i inntektsgivende arbeid kontra de som har fått riktig juridisk bistand til avtalebasert løsning underveis og dermed kommer mer styrket ut av situasjonen.

Min påstand er dermed at regjeringen bør se på det forhold at de kronene som staten kan synes å spare inn ved forslaget om å knipe salærsatsen ned, i realiteten vil komme til å koste staten langt større utgifter i forhold til de samme brukerne i form av ekspanderende behov for bruken av velferdsgoder så som sykepenger, helsetjenester som fastlege og psykolog og BUPA, arbeidstreningsprosjekter, uførestønad, m.m.. I ennå videre konsekvens rammer det samfunnet i alvorligere grad, da vi risikerer økning i antall personer som ikke fungerer i arbeidslivet og dermed mangel på arbeidskraft, og i tillegg får økning av antall barn som vokser opp som skoletapere med de konsekvenser dette fører med seg.

FRI RETTSHJELP – EN RETTSSIKKERHETSGARANTI OG ET VELFERDSGODE
Fri rettshjelp er ikke bare en rettssikkerhetsgaranti, det er også et helt sentralt velferdsgode. Som samfunnsengasjert velger oppfordrer jeg deg derfor til å jobbe for at regjeringens budsjettforslag endres, slik at salærsatsen i 2015 økes med minst 31 kroner, som er på linje med anslått lønnsvekst ellers i samfunnet.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Lene Høivang
Advokat

Folkebadet.no